VsechnoVemeste.cz
Katalog: Auto-moto Informace Zábava Cestování Domácnost Finance Instituce Služby Sport Vzdělávání Kultura Móda Počítače Průmysl Restaurace Stavba Zdraví Úvodní stránka

Ministerstva

přidej odkaz/www
Informujeme o programech podpory průmyslu a podnikání a zprostředkováváme přístup k dotacím a úvěrům ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

Zajišťuje speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů. Řeší problematiku soustavy Natura 2000 či CITES. Vede dokumentaci ÚSOP. Zabývá se znaleckou a posudkovou činností.

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Vědeckopedagogická a výzkumná organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Příprava a realizace reformy maturitní zkoušky a evaluačních projektů.

Zaměření sdružení na vojenskohistorickou činnost od dob třicetileté války až po 2. světovou válku.

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Ústav zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně-pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství.

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.

Mezinárodní pracoviště Armády České republiky zaměřené na zbraně hromadného ničení.

Justiční akademie organizuje a provádí odborné vzdělávání soudců a státních zástupců.

Je orgánem v přímé podřízenosti ministra obrany ČR pro plánování a koordinaci jeho pracovního programu.

Kancelář ministra obrany zabezpečuje činnost vyplývající z jeho postavení člena vlády a vrcholového představitele ve vztahu k ostatním součástem.

Kancelář úřadu je orgánem náměstka ministra obrany - vedoucího úřadu pro komplexní podporu jeho rozhodovací činnosti.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu kraje před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Nejvyšší právní útvar resortu MO pro legislativu a odborný orgán ministra pro přípravu a posuzování parlamentních a vládních materiálů.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu města před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Všeobecné činnosti veřejné správy. Úsek drah a železniční dopravy, silniční dopravy, financí a ekonomiky, legislativy pro dopravu drážní, vnitrozemskou vodní a námořní.

Všeobecné činnosti veřejné správy. Úsek drah a železniční dopravy, silniční dopravy, financí a ekonomiky, legislativy pro dopravu drážní, vnitrozemskou vodní a námořní.

Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky, organizování a zajišťování vojenských poct.

Řešení úkolů chemického zabezpečení jednotek Armády ČR a odstraňování následků po použití zbraní hromadného ničení.

Vojenský útvar.

Úřad zabezpečuje činnost ministra vyplývající z jeho postavení ústavního činitele, člena vlády ČR a nejvyššího představitele resortu MO.

Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky, organizování a zajišťování vojenských poct.

Je orgánem v přímé podřízenosti ministra obrany ČR pro plánování a koordinaci jeho pracovního programu.

Kancelář ministra obrany zabezpečuje činnost vyplývající z jeho postavení člena vlády a vrcholového představitele ve vztahu k ostatním součástem

Kancelář úřadu je orgánem náměstka ministra obrany - vedoucího úřadu pro komplexní podporu jeho rozhodovací činnosti.

Nejvyšší právní útvar resortu MO pro legislativu a odborný orgán ministra pro přípravu a posuzování parlamentních a vládních materiálů.

Jsme státní organizace s celorepublikovou působností. Provádíme speciální měření, na základě zakázek státní správy. Hledáme pracovníky na volné pozice.

Plánování, řízení a realizaci pilotních a strategických projektů vyzbrojování v resortu MO. Koordinuje rozvoj výzkumu, vývoje a obranných technologií.

Odbor akviziční politiky ekonomické sekce Ministerstva obrany je odborným orgánem pro stanovení koncepce a metodiky úplatného nabývání majetku, provedení prací a nákupu služeb a zabezpečení kontroly u stanovených zakázek.

Má charakter správního úřadu a je orgánem ministra obrany české republiky pro realizaci úkolů státní správy v oblasti provádění bezpečnostních prověrek ii. Stupně, vydávání a odnímání osvědčení pro stupeň utajení důvěrné podle ustanovení.

Nezávislý orgán, který je určen k objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování správnosti vybraných finančních a majetkových operací a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému MO.

Koncepční orgán Ministerstva obrany České republiky pro zpracování komunikační strategie a její realizaci v oblasti spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, s představiteli nevládních organizací, s pracovníky sdělovacích prostředků a dalšími skupinami veřejnosti.

Koncepční a výkonný orgán Ministerstva obrany v oblasti ochrany, který má příslušnost hospodařit s nepotřebným majetkem státu.

Odborné pracoviště náměstka ministra obrany - vedoucího úřadu pro komplexní zabezpečení ministra obrany, jednotlivých náměstků, vojáků z povolání a občanských zaměstnanců přidělených k Úřadu vlády.

Úřad zabezpečuje činnost ministra vyplývající z jeho postavení ústavního činitele, člena vlády ČR a nejvyššího představitele resortu MO.

Vojenský záchranný prapor připraven k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

Orgán pro zabezpečení státní a rezortní sportovní reprezentace.

Zabezpečuje spolupráci s místními orgány státní správy, obyvateli, vládními a nevládními organizacemi, zajišťuje přípravu příslušníků AČR určených do mírových misí.

Úřad je ze zákona odpovědný za obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Úřad strategických projektů infrastruktury MO (ÚřSPI MO) je koncepčním a řídicím orgánem Ministerstva obrany pro řízení a realizaci pilotních projektů reformy ozbrojených sil v oblasti nemovité infrastruktury a programu společných investic NATO.

Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb, zpracovávání vědeckých studií e expertiz.

Jedná jménem organizační složky státu - Ministerstva obrany v soudním řízení ve věcech občanskoprávních, pracovněprávních, ve správním soudnictví a v právně složitých věcech, na žádost velitele vojenského útvaru či zařízení, i ve správním řízení.

Všeobecné činnosti veřejné správy. Poskytování informační podpory volného pohybu pracovníků v zemích EU.

Poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík (včetně výpisu z obchodního rejstříku), insolvenční rejstřík a evidenci úpadců.

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Všeobecné činnosti veřejné správy.

MZ je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou, vědeckovýzkumnou činnost.

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti.

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou surovin, pro odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí, pro myslivost, rybářství, lesní hospodářství a pro ekologickou politiku.

Poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky zaměřený na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky podpory jakosti v České republice.

Úřad pro inspekci práce.

Úřad pro inspekci práce.

Úřad pro inspekci práce.

Úřad pro inspekci práce.

Úřad pro inspekci práce.

Úřad pro inspekci práce.

Úřad pro inspekci práce.

Úřad pro inspekci práce.

Zabezpečení vnitřní a rezortní kontrolní činnosti, provádění finanční kontroly a zabezpečení interního auditu, organizování a plnění úkolů uložených ministrem a dalších úkolů vyplývajících z dožádání vnějších orgánů.

Zabezpečení vnitřní a rezortní kontrolní činnosti, provádění finanční kontroly a zabezpečení interního auditu, organizování a plnění úkolů uložených ministrem a dalších úkolů vyplývajících z dožádání vnějších orgánů.

Organizace a kontrola krizového řízení rezortu, zabezpečování úkolu ministerstva v oblasti civilního nouzového plánování, obranného plánování, hospodářské mobilizace zdrojů dopravy pro krizové stavy a v oblasti ochrany utajovaných skutečností.

Nabídka ověřených a státem garantovaných informací i elektronické agendy. Portál tvoří čtyři propojené databáze: adresář, životní situace, zákony a e-podání.

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Organizace a zajištění výkonu alternativních trestů.

Zajištění základních životních potřeb a možnosti důstojné existence osobám žádajícím v České republice o azyl po dobu vyřizování jejich procedury.

Příprava a uzavírání smluv pro poskytování podpor. Uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory.

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný a plynulý provoz.

Úřad pro inspekci práce.

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Ústav se zabývá laboratorní diagnostikou nemocí zvířat a zoonoz. Kontrolou potravin a surovin živočišného původu, zdravotní nezávadností krmiv a vody.

Zajišťujeme vyšetřování hygieny potravin a výživy zvířat. Diagnostikujeme choroby zvířat.

Kontrola zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin, surovin živočišného a rostlinného původu, vody a krmiv.

Provozujeme akreditovanou zkušební laboratoř č.1144. Laboratorně vyšetřujeme potraviny, krmiva, vodu, biologické materiály, léčiva a kosmetické přípravky. Laboratorní diagnostika onemocnění zvířat včetně BSE a vztekliny, monitoring cizorodých látek.

Provádění analýz potravin, krmiv a vody, laboratorní diagnostika onemocnění zvířat, poskytování školení a vzdělávání, nabídka ubytovacích služeb.

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mydlářské a saponátové a tabákové výrobky.

Richtrovy boudy poskytují ubytovací a stravovací služby spojené s pořádáním kursů, školení, škol v přírodě, výcvikových kursů ministerstva.

Informace o vyšetřovaných případech, sborníky Securitas Imperii a informace o komunistické diktatuře let 1948 - 1989.

Úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Produkce informací z oblasti vzdělávání pro potřeby odborníků, státní správy a veřejnosti. Informace o školách.

Ústav vydává rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a vede evidence registrovaných léčivých přípravků.

Projednávání, koordinace a kontrola plnění úkolů v oblasti ochrany zvířat. Vedení ústřední evidence použitých pokusných zvířat.

Provádění kontrol a dozorů v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin.

Instituce řídí pozemkové úřady, zajišťuje výzkum, rozvoj, vzdělávání a osvětovou činnost v oboru pozemkových úprav a uděluje úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování těchto úprav.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.